Onderzoekers in beeld

‘Als mensen niet in het systeem passen, lijkt alles in de soep te lopen’

Fundamentele rechten, Toegang tot voorzieningen, Armoede en Leefbaarheid. Belangrijke aandachtsgebieden van de Nationale ombudsman. Een vierluik met de projectleiders over hun thema in 2020 en hun persoonlijke drijfveren.

Annemarie Tuzgöl over Armoede

‘We geven mensen in kwetsbare posities een stem’

Annemarie Tuzgöl, projectleider van het thema Armoede bij de Nationale ombudsman.

Annemarie Tuzgöl zet zich dagelijks in voor mensen die onder de armoede­grens dreigen te komen. Haar drijfveer is om voor iedereen een mens­waardig bestaan mogelijk te maken.

Lees het interview

De overheid moet ervoor te zorgen dat alle inwoners van Nederland mee kunnen doen in de samenleving. Jeanine Verhoef ziet dat dat in de praktijk nog niet altijd goed gaat.

Lees het interview

Jeanine Verhoef over Toegang tot voorzieningen

‘Ik kan enorm boos worden als ik hoor dat mensen tegen een muur aanlopen bij de overheid’

Jeanine Verhoef, projectleider van het thema Toegang tot voorzieningen bij de Nationale ombudsman.

Emily Govers over Fundamentele rechten

‘Je moet er altijd op kunnen rekenen dat de overheid je rechten respecteert’

Emily Govers, projectleider van het thema Fundamentele Rechten bij de Nationale ombudsman.

Tijdens de coronapandemie kwamen rechten en vrijheden soms onder druk te staan. “Dat is niet per se fout”, stelt Emily Govers. “Maar de overheid moet het wel altijd goed motiveren.”

Lees het interview

De overheid heeft veel plannen op het gebied van leefbaarheid. ‘‘Bij de Nationale ombudsman vinden we het belangrijk om daarover met zoveel mogelijk burgers in gesprek te gaan”, zegt Caroline Luttmer.

Lees het interview

Caroline Luttmer over Leefbaarheid

‘Onze wereld moet leefbaar blijven’

Caroline Luttmer, projectleider van het thema Leefbaarheid bij de Nationale ombudsman

Interview

Annemarie Tuzgöl

‘We geven mensen in kwetsbare posities een stem’

In 2020 is Annemarie Tuzgöl projectleider van het thema Armoede bij de Nationale ombudsman. Ze hoort schrijnende verhalen van mensen. Voor hen zet ze zich graag in. Hoe doet ze dat? En wat voor problemen hebben deze mensen precies?

“De grenzen van het thema Armoede zijn moeilijk vast te stellen. Het gaat om meer dan financiële problemen. Neem onze recente onderzoeken naar armoede onder ouderen en jongeren in Caribisch Nederland, waar Reinier van Zutphen ook de Nationale ombudsman is. Tijdens werkbezoeken zien we hoe sommige eilandbewoners in schrijnende armoede leven. Zij kunnen niet ‘normaal’ meedoen aan het dagelijkse leven.


Zo zijn er jongeren die opgroeien in kleine huizen, tussen verschillende generaties. Dit kan leiden tot spanningen. Soms zelfs tot huiselijk geweld. Deze jongeren hebben geen plek om huiswerk te maken. Geld voor bijles of activiteiten is er niet. Een baan vinden zonder goede opleiding is moeilijk. De kans is groot dat ook hun kinderen opgroeien in armoede. Een vicieuze cirkel.”

“Of je het nu hebt over Caribisch Nederland of Europees Nederland: mensen hebben recht op een menswaardig bestaan. Het verschilt per situatie welke financiële rechten daarbij horen. Als je afhankelijk bent van een uitkering en toeslagen, krijg je te maken met verschillende overheidsinstanties. Zijn die instanties niet goed op elkaar afgestemd? Dan kun je financiële problemen krijgen.


Een voorbeeld: Stel je kunt geen woning vinden en woont op een recreatiepark. Officieel mag dat niet. Je mag je dus niet inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor kun je geen uitkering of toeslagen aanvragen. Ook aanmelden voor schuldhulpverlening is een probleem. Je valt dus buiten de boot.

‘Ik ben trots op ons onderzoek naar vrouwen in de vrouwenopvang’

Het zou helpen als de overheid in dit soort gevallen maatwerk toepast. Is er bijvoorbeeld een manier om jou toch in te schrijven in de BRP zodat je wel in aanmerking komt voor een uitkering?”

“Ik ben trots op ons onderzoek naar vrouwen in de vrouwenopvang. Veel van deze vrouwen dreigden onder de armoedegrens te vallen. Dat kwam onder andere door administratieve rompslomp, bleek tijdens onze bezoeken aan de opvanglocaties.


Zo moesten vrouwen bij aankomst in de opvang meteen een eigen bijdrage betalen, terwijl ze nog geen uitkering hadden. Ook konden vrouwen bijvoorbeeld geen toeslagen aanvragen, omdat ze nog getrouwd waren met hun ex.


Dit onderzoek laat zien hoe wet- en regelgeving in bepaalde situaties verkeerd kan uitpakken voor mensen. Net als bij veel andere onderzoeken, gaat het hier om mensen in een kwetsbare positie. Ze zijn aan het overleven en kloppen zelf niet snel aan bij de Nationale ombudsman. Met een rapport of interventie proberen wij ervoor te zorgen dat deze mensen beter of sneller worden geholpen.


In het geval van de vrouwenopvang is dat gelukt. Zij voelen zich beter begrepen door gemeenten en komen sneller in aanmerking voor een uitkering. Dat is waar we het voor doen.”

“Als de coronamaatregelen het toelaten, starten we eind dit jaar met het derde armoedeonderzoek in Caribisch Nederland. Naar alleenstaande ouderen en hun kinderen. Verder kijken we komend jaar onder andere naar de impact van de coronacrisis op zelfstandig ondernemers. We verwachten dat meer mensen een beroep gaan doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Worden zij goed geholpen? Dat gaan we onderzoeken.”

Wie is Annemarie?

Annemarie Tuzgöl is getrouwd en moeder van twee studerende kinderen. In 2009 begon ze bij de Nationale ombudsman. Daarvoor werkte ze als jurist bij de Raad voor de Kinderbescherming. De schrijnende situaties die ze in haar werk tegenkomt, maken haar soms boos. “We hebben het op zich goed geregeld in Nederland. Maar als mensen niet in het systeem passen, lijkt alles in de soep te lopen.”


Ze is blij dat de Nationale ombudsman er juist voor die mensen is. “We geven mensen in een kwetsbare positie een stem.” Ook naast haar werk bij de ombudsman is Annemarie maatschappelijk betrokken. Ze werkt als rechter-plaatsvervanger en is taalcoach geweest van een Syrische vluchteling. “Ik vind het belangrijk dat we mensen helpen bij het vinden van hun weg in Nederland.”

Interview

Jeanine Verhoef

‘Ik word boos als ik hoor dat mensen tegen een muur aanlopen’

Jeanine Verhoef vindt het belangrijk op te komen voor de rechten van het individu. Dat doet ze in 2020 in haar functie als projectleider van het thema Toegang tot voorzieningen bij de Nationale ombudsman. Over welke voorzieningen hebben we het dan? En wat vindt Jeanine zo leuk aan haar werk bij de ombudsman?

“Van zorg tot onderwijs en van een uitkering tot een rijbewijs: tot al deze voorzieningen moeten we toegang hebben. Daar moet de overheid voor zorgen, maar in de praktijk gaat dat weleens mis.”

Drempels bij aanvraag voorzieningen

“Het thema Toegang tot voorzieningen gaat over belangrijke vragen als: Kan iedereen meedoen in de samenleving? En weet je waar je de hulp vindt die je nodig hebt? Je moet niet tegen allerlei hobbels aanlopen om de voorzieningen te gebruiken waar je recht op hebt. Drempels zijn bijvoorbeeld: je moet maanden wachten voordat je aanvraag behandeld is, je wordt van het kastje naar de muur gestuurd of procedures zijn te ingewikkeld.


Neem je rijbewijs. Als je 75 jaar of ouder bent, en je rijbewijs binnenkort verloopt, moet er een medische keuring gedaan worden. Dat is een hoop gedoe. Door lange wachttijden en een tekort aan artsen bij het CBR duurde het erg lang voordat er een besluit genomen werd over je rijgeschiktheid. Dat kan vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als je plotseling met auto naar het ziekenhuis moet.


Nu is het CBR druk bezig de achterstanden in te halen. Ook heeft de overheidsinstantie zich ingezet om oplossingen te vinden, zodat mensen toch kunnen blijven rijden met een verlopen rijbewijs.”

Er kan meer dan je denkt

“Aan de ene kant zorgt de coronacrisis ervoor dat mensen minder toegang hebben tot voorzieningen. Zo kon een deel van de thuiszorg en jeugdzorg niet doorgaan, vanwege het risico op besmettingen.


Tegelijkertijd heeft het coronavirus ook een positieve invloed. Voor daklozen werden ineens opvangplekken geregeld, terwijl dat eerder nooit mogelijk leek. Zo zie je maar, er kan vaak meer dan je denkt.”

Meer woningen voor adreslozen

“Ik ben trots op het onderzoek naar knelpunten die zelfredzame adreslozen ervaren. Dit zijn mensen die dakloos werden door bijvoorbeeld ontslag, een echtscheiding of schulden. Deze groep krijgt weinig aandacht, omdat ze niet verslaafd zijn of geen psychiatrische problemen hebben.”

‘Bied maatwerk en denk in mogelijkheden’

“Maar ook bij deze mensen stapelen de problemen zich op. Omdat ze (tijdelijk) geen adres hebben, passen ze niet binnen de regels. Als zij niet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP), lijkt het alsof zij niet meer in Nederland wonen. Ze hebben geen briefadres, geen recht op een uitkering en moeite een verzekering te houden.


Wij hebben deze problemen aangekaart. Ook deden we een oproep aan de overheid: zorg dat deze groep niet verder afglijdt. Bied maatwerk en denk in mogelijkheden. Wat heeft deze persoon nodig? Kunnen we hem tijdelijk op een recreatiepark inschrijven? En ervoor zorgen dat iemand toch in de BRP ingeschreven blijft staan, zodat hij zijn briefadres behoudt?


In 2020 keken we wat er is gebeurd na onze aanbevelingen. Het ministerie heeft een plan van aanpak gemaakt voor meer woningen en opvang, betere begeleiding en preventie van dak- en thuislozen. Het gaat langzaam, maar er worden stappen gezet.”

Lessen uit coronacrisis

“Uit de coronacrisis zijn goede lessen te trekken. Want er ging ook een hoop beter de afgelopen tijd, zoals de opvang voor daklozen. Daardoor kregen daklozen wat rust en de mogelijkheid hun leven meer op orde te krijgen. Die proactieve opstelling van de overheid hoop ik ook in de toekomst te blijven zien.”

Wie is Jeanine?

Jeanine Verhoef woont in Rotterdam. Ze wandelt en fietst veel. Ook zingt ze graag. Jeanine begon in 2005 bij de Nationale ombudsman. Daarvoor hield ze zich als advocaat bezig met vreemdelingenrecht.


Al van jongs af aan vindt ze het belangrijk op te komen voor de rechten van het individu. “Iedereen moet mee kunnen doen. Ik kan enorm boos worden als ik hoor dat mensen tegen een muur aanlopen bij de overheid. Voor hen zet ik me graag in.”


Wat ze zo leuk vindt aan haar werk bij de Nationale ombudsman? “Ik vind het interessant om steeds te bedenken waar het vastloopt. En vervolgens een lijstje te maken van punten waar de overheid iets mee kan. De kern raken en oplossingsgericht denken.”

Interview

Emily Govers

‘De coronacrisis heeft invloed op veel van onze fundamentele rechten’

Emily Govers is in 2020 projectleider van het thema Fundamentele Rechten bij de Nationale ombudsman. Wat houdt dat thema in? Aan welke rechten moeten we denken? En waarom vindt Emily dit thema zelf zo belangrijk?

“Fundamentele Rechten is een belangrijk thema, omdat het de basis vormt van onze democratische rechtsstaat. Het thema komt overal in terug. Denk aan het recht dat je hebt op veiligheid, op gezondheid, op privacy, op gelijke behandeling. Je moet er altijd op kunnen rekenen dat de overheid je rechten respecteert.


Overheidsinstanties mogen onze vrijheden en rechten dus niet zomaar beperken of afpakken. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk gaat het nog weleens mis. Bijvoorbeeld wanneer je er op basis van je uiterlijk uitgepikt wordt door de politie, douane of handhaving.”

‘Over de coronaboete gaf de overheid te weinig duidelijke informatie’

“Natuurlijk kan het gebeuren dat de overheid inbreuk maakt op een fundamenteel recht. Dat is niet per se fout. Maar daar moet wel een goede reden voor zijn, die de overheid altijd moet motiveren.”

Coronacrisis

“Een goed voorbeeld is de coronacrisis. Om de volksgezondheid te beschermen, nam de overheid vergaande maatregelen. We moesten zoveel mogelijk thuisblijven. Daardoor kwamen vrijheidsrechten in het geding. Zoals het recht op privéleven, het recht om religieuze diensten bij te wonen en het recht op onderwijs.


Over de coronaboete gaf de overheid te weinig duidelijke informatie, waardoor veel mensen niet wisten wat hun rechten waren. Wanneer krijg je precies een boete? Wat is het gevolg? En wat als je bezwaar wil maken?”

Internationale samenwerking

“Recent hebben we een onderzoek afgerond naar de watervoorziening op Sint Eustatius in Caribisch Nederland. Inwoners hebben recht op schoon drinkwater en dat was daar niet altijd het geval. Ook werkt de Nationale ombudsman veel samen met andere landen. Bijvoorbeeld met de Griekse ombudsman. De situatie van vluchtelingen op Lesbos baart ons zorgen. Daar besteden we dus aandacht aan.


Als we veel signalen ontvangen over de mogelijke schending van een bepaald recht, doen we een verkenning. We zoeken dan uit hoe wij een rol kunnen spelen bij het probleem. Ook doen we onderzoeken. Op basis daarvan stellen we vaak aanbevelingen op voor de overheid.”

Trots

“Een onderzoek waar ik trots op ben, is Demonstreren, een schurend grondrecht? Hieruit bleek dat burgemeesters en politie het demonstratierecht niet altijd genoeg waarborgen. Dit onderzoek heeft de nodige aandacht gekregen in de media en politiek.


Nog steeds is het recht op demonstraties actueel. Kijk maar naar de boerenprotesten, Zwarte Piet, Black Lives Matter, Viruswaarheid. Over het algemeen merken we dat gemeentes zich inzetten om demonstraties mogelijk te maken. Ook al zijn er misschien inwoners die het niet eens zijn met de boodschap.


Momenteel bekijken we waar we ons komend jaar op richten. We ronden in ieder geval het onderzoek naar klachtbehandeling etnisch profileren af. Ook de vluchtelingenproblematiek op Bonaire brengen we in kaart, voor zover de situatie rond corona dat toelaat. Oftewel: genoeg te doen!”

Wie is Emily?

Emily Govers woont met haar gezin in Katwijk. In haar vrije tijd sport ze graag. Ook houdt ze van koken. In 2005 begon Emily bij de Nationale ombudsman. Ze vindt haar werk enorm divers. “Je moet je snel in een onderwerp verdiepen. Het is nooit saai, ik leer iedere dag wel iets nieuws.”


Zelf heeft ze zelden het gevoel dat haar fundamentele rechten geschonden worden. Al merkt ze wel dat de coronamaatregelen haar kinderen beperken in hun bewegingsvrijheid. “Mijn jongste zoon zit op het mbo. Daar is het tekort aan stageplekken een groot probleem. En daar hebben jongeren toch recht op.”

Interview

Caroline Luttmer

‘Onze wereld moet leefbaar blijven’

Caroline Luttmer was projectleider van het thema Leefbaarheid bij de Nationale ombudsman. Nu is ze hoofd van het Ombudsplein. Ze zet zich in voor een leefbare woon- en werkomgeving voor alle Nederlanders. Hoe doet ze dat? Tegen welke uitdagingen loopt ze aan? En waarom vindt Caroline dit thema zelf zo belangrijk?

“Leefbaarheid is een thema dat ons allemaal raakt. Het gaat over de omgeving waarin we wonen en werken. Daar heeft de overheid veel invloed op. Een onderwerp dat nu bijvoorbeeld heel actueel is, is de energietransitie: de overgang naar groene energie.”

De rol van de overheid

“Onze wereld moet leefbaar blijven voor de komende generaties. Dat betekent dat de overheid nu in actie moet komen. En zich aan internationale klimaatafspraken moet houden. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat zoveel mogelijk mensen overstappen op groene energie.”

‘Waar moet je zijn als je zeggenschap wilt?’

“Waar komt die energie vandaan? En wat is er ervoor nodig om de energietransitie in goede banen te leiden? De Nationale ombudsman onderzoekt wat de burger van de overheid mag verwachten. En hoe de overheid mensen goed bij dit soort leefbaarheidsprojecten betrekt.”

Uitdagingen

“Wij verwachten dat de overheid voor lastige uitdagingen komt te staan. Hoe kan de overheid mensen helpen die de overstap op aardgasvrij wonen niet kunnen betalen? En hoe kan zij mensen goed informeren over de subsidiemogelijkheden die er zijn?


Verder spelen private partijen een rol in de energietransitie. Wat is de rol van de overheid als burgers er met die partijen niet uitkomen? Waar moet je zijn als je zeggenschap wilt? Of een klacht hebt? Dat onderzoeken wij. De uitkomsten vertalen we naar aandachtspunten voor de overheid.”

Meepraten met beleidsmakers

“De afgelopen jaren heeft de Nationale ombudsman zich verdiept in de Omgevingswet. Deze wet gaat de regels van het omgevingsrecht veranderen, waarschijnlijk vanaf 2022. Denk bijvoorbeeld aan de regels bij de aanleg van een windmolenpark. Of wanneer je een aanbouw in je achtertuin wilt plaatsen.


Vóór de komst van de Omgevingswet hebben we met de overheid meegedacht over de voorbereiding. Hoe kan de overheid haar informatie en dienstverlening toegankelijk en begrijpelijk maken? Wat moet er in de organisatie van overheidsinstanties veranderen? En op welke manier kunnen zij samenwerken voor een goede uitvoering van de wet?

Met burgers in gesprek

“Ook in 2021 heeft de overheid veel plannen op het gebied van leefbaarheid. Daarover willen we zoveel mogelijk met burgers in gesprek. We zijn benieuwd wat hen bezighoudt. Misschien zijn er onderwerpen waar ze zich zorgen over maken. Bij de Nationale ombudsman vinden we het belangrijk om met mensen in gesprek te gaan. Dat blijven we volgend jaar dus zeker doen.”

Wie is Caroline?

Caroline Luttmer woont in Scheveningen, vlakbij zee. Ze is geïnteresseerd in fotografie. Ook is ze taal- en toekomstcoach van een Syrische vluchtelinge. Caroline werkt zo’n zes jaar voor de Nationale ombudsman, waarvan anderhalf jaar als projectleider. Nu is ze hoofd van het Ombudsplein. Daarvoor werkte ze als advocaat en bij de Raad van State, waar ze zich bezighield met milieurecht.


“Ik merkte dat de juridische oplossing niet altijd een echte oplossing is. Bij de Nationale ombudsman proberen we altijd door te dringen tot de essentie van problemen en onderzoeken we hoe het beter kan. Dat spreekt me aan.”